poverty

Ekonomsko nasilje

Prema Priručniku za medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama, ekonomsko nasilje ispoljava se preko kontrole nad ekonomskim resursima uz uskraćivanje ekonomskih resursa (pre svega novca), potrebnih za zadovoljavanje potreba žena, ili sprečavanja da obavlja ekonomsku aktivnost. Potrebno je razlikovati ekonomsku zavisnost od ekonomskog zlostavljanja. Žene žrtve ekonomskog nasilja su: one koje imaju ograničen pristup novcu u domaćinstvu i kojima se uskraćuje novac za lične potrebe; one koje žive u domaćinstvu u kome je drugi član domaćinstva, koji obezbeđuje prihod za egzistenciju, samovoljno potrošio novac i ostavio domaćinstvo bez osnovnih sredstava za život; one kojima se oduzima lični novac; žene kojima je zabranjeno da se zaposle.